Dodaj profil
utwórz konto
wykonywany zawód
umiejętnosci, edukacja
filmografia, kontakt
zdjęcie, showreel
zdjęcie
showreel
o sobie
link do klipu 1 (Youtube lub Vimeo)
link do klipu 2 (Youtube lub Vimeo)
zapisz zmiany
zapisz
kontakt
filmografia
Uwaga: wprowadzenie poniższych danych kontaktowych bez zaznaczenia opcji „pytaj przed pokazaniem danych kontaktowych” oznacza, że dane te będą widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników tzw. użytkowników systemowych, przeglądających Twój profil. Zaznaczając opcję "pytaj przed pokazaniem danych kontaktowych", za każdym razem, gdy ktoś będzie chciał zobaczyć twoje dane kontaktowe będziesz otrzymywał email z zapytaniem o zgodę. W emailu będzie znajdował się link, którego kliknięcie będzie oznaczało wyrażenie takiej zgody.
nr telefonu
skype
e-mail
www
facebook
pytaj przed pokazaniem danych kontaktowych
rok produkcji
typ
tytuł filmu / sztuki / serialu
rola
zapisz zmiany
zapisz
umiejętności
języki obce
edukacja
nazwa uczelni, nazwa wydziału, kursu, warsztatów
wykształcenie
rok rozpoczęcia nauki
rok uzyskania dyplomu
zapisz zmiany
zapisz
wykonywany zawód
lokalizacja pracy
podejmę się
praca za granicą
projekty non profit
zapisz zmiany
zapisz
imię
nazwisko
PESEL lub Nr Paszportu
miejsce zamieszkania
ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
kraj
adres korespondencyjny
ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
kraj
W celu dokonania aktualizacji danych takich jak: imienia, nazwiska, nr pesel / paszportu, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego prosimy o kontakt z administratorami systemu: bazafilmowa@sfp.org.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 556 54 93; +48 661 166 133
zmień hasło
nowe hasło (długość min 8 znaków)
powtórz nowe hasło
zmień
login (www.aktorzypolscy.pl)
hasło (www.aktorzypolscy.pl)
Jeżeli posiadasz aktywne konto „Twórcy filmowego” w serwisie www.aktorzypolscy.pl możesz utworzyć profil używając takiego samego loginu i hasła. Spowoduje to automatyczny import Twoich danych kontaktowych z serwisu www.aktorzypolscy.pl
imię *
nazwisko *
PESEL lub Nr Paszportu *
miejsce zamieszkania
ulica, nr domu, nr lokalu *
miejscowość *
kod pocztowy *
kraj
adres korespondencyjny (wypełnij jeżeli inny niż miejsce zamieszkania)
ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
kraj
login *
hasło (długość min 8 znaków)*
powtórz hasło
e-mail na który zostanie wysłany link aktywacyjny*
nr telefonu *
utwórz profil
 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) z siedzibą w Warszawie 00-834, ul. Pańska 85, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000068354, o numerze NIP: 525-12-88-627, REGON: 000818002.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach zgodnych z Regulaminem (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO), zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), marketingu bezpośredniego własnych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jak również marketingu prowadzonego z wykorzystanie podanych przez Użytkowników systemowych adresów e-mail pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu SFP , w tym rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA Systemowego mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez UŻYTKOWNIKA systemowego dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które UŻYTKOWNIK systemowy wskaże w swoim oświadczeniu lub w przypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności organom dochodzeniowo-śledczym, sądom, a w celu nadania przesyłki powszechnemu operatorowi pocztowemu. Ponadto, Dane Osobowe UŻYTKOWNIKA Systemowego dostępne w podstawowym Profilu Filmowca będą ujawnione bliżej nieokreślonej liczbie Osób z uwagi na przeznaczenie Serwisu i jego powszechną dostępność. Dane Osobowe zawarte w pełnym Profilu Filmowca mogą być ujawniane innym Użytkownikom Systemowym zgodnie z Regulaminem.
 4. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe dostępne w Serwisie mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP tj.: serwisantom systemów informatycznych, kancelariom prawnym, firmom consultingowym i audytorskim oraz biegłym rewidentom. SFP będzie ujawniać w/w podmiotom Dane Osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Danych Osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. SFP będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 5. SFP, nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SFP będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (np. marketing własnych produktów i usług). Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, nie dłużej jednak niż do rozwiązania Umowy. Dane Osobowe będą przechowywane przez SFP przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy w tym realizowania Usług, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Regulaminem oraz przedawnienia roszczeń i czynów karalnych.
 7. Osobie której dane dotyczą, na warunkach zgodnych z RODO, przysługuje prawo żądania od SFP dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie której dane dotyczą ponadto przysługuje w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Danych Osobowych przez UŻYTKOWNIKA Systemowego jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia całego procesu Rejestracji , w tym zawarcia Umowy oraz pełnego świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, w tym przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 9. Dane Osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z SFP pod adresem: ul. Państwa 05, 00-834 Warszawa, adres e-mail: bazafilmowa@sfp.org.pl Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko, login oraz adres korespondencyjny lub adres e-mail, a w przypadku osób reprezentujących również wskazać podmiot w imieniu którego Osoba ta występuje lub występowała, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do tożsamości Osoby kierującej wystąpienie, SFP może poprosić o podanie dodatkowych informacji. Otrzymane zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.
 11. Z Inspektorem Ochrony Danych SFP można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@sfp.org.pl
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapoznałem/łam się z Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich jego postanowień.
Oświadczam, że wszystkie dane, w szczególności dane osobowe podane przeze mnie w toku procedury rejestracyjnej są zgodne z prawdą, jestem uprawniony/a do dysponowania nimi i nie naruszają one praw i dóbr prawem chronionych innych osób.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach SERWISU prowadzonego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa na podany przeze mnie adres e-mail, a także na wewnętrzną pocztę w ramach SERWISU, treści i informacji handlowych pochodzących od SFP (tj. informacji o usługach i przedsięwzięciach i inicjatywach, których SFP jest organizatorem, współorganizatorem lub partnerem). Wiem o dobrowolności wyrażenia poniższej zgody oraz, że mogę ją wycofać w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane na jej podstawie działania.
utwórz profil i opisz siebie